بازاریابی و فروش

فهرست محتوا

بازاریابی و فروش

هدف از بازاریابی، فروش است

این یک هنر نیست، علم است

 • برنامه بازاریابی چه کاری برای شما انجام می دهد؟

یک برنامه بازاریابی marketing plan که به گونه ای مناسب تدوین شده باشد، می تواند از حجم به نسبت اندکی از تلاش های متمرکز، بازده چشمگیری حاصل کند

 • یک برنامه بازاریابی :
 • به عنوان نقشه راه عمل میکند
 • به کنترل مدیریتی و اجرای استراتژی کمک می کند
 • شرکت کنندگان جدید را از نقش های شان در اجرای برنامه و دستیابی به اهداف مطلع می سازد
 • در اکتساب منابع برای اجرا یازی می رساند
 • تفکر و استفاده بهتر از منابع محدود را بر می انگیزاند
 • در سازمان دهی و واگذاری مسئولیت ها، وظایف و زمان بندی کمک می کند
 • در اگاهی شما زا  مشکلات، فرصت ها و تهدیدهای آتی یاری می رساند
 • در آزانس برندسازی یکپارچه وندابن به شما کمک می کنیم:
 • استراتژی های 20 گانه بازاریابی شرکت تان را تدوین نمایید
 • سیستم بازاریابی متناسب و موثر برای شرکت تان را تعریف، طراحی، ایجاد و پیاده سازی نمایید
 • محیط های توسعه و کسب سهم بازارتان را شناسایی، بررسی و تقسیم بندی نمایید
 • روش های عملیاتی کسب سهم بازارتان را اجرایی نمایید
 • سیستم بازاریابی قدرتمند شرکت تان را تشکیل داده و بر ان نظارت موثر داشته باشید
 • برای فعالیت های بازرایابی شرکت تان ایده پردازی و برنامه نویسی نمایید
 • عوامل 7P را برای سازمان محیط بازارتان شناسایی، بررسی و پیاده سازی نمایید