وندابن، آژانس برندسازی 360 است. در وندابن مراحل ساخت برند را مانند یک مدل عملیاتی می بینیم که ورودی، فرآیند و خروجی دارد. فرض کنیم خروجی ما در این مدل، آگاهی مخاطب نسبت به برندف داشتن تصویر ذهنی مناسب از برند و وفاداری به برند باشد. یعنی می خواهیم مخاطب، برند ما را همان گونه که ما میخواهیم، بشناسد و به آن نیز وفادار گردد. ورودی معمولا اطلاعات بازار، ویژگی های مخاطب هدف و اهداف صاحب برند است. اما مهم ترین پرسش در دنیای برندسازی این است : فرآیندهای برندسازی چیستند؟